Thursday, January 2, 2014

Taon ng Jubileo sa Sto. Rosario de Pasig, binuksan ni Obp. Mylo Vergara

ROSARIO, PASIG CITY, OCT. 7, 2013 - Masayang naipagdiwang ang pagbubukas ng taon ng Jubileo sa Sto. Rosario de Pasig Parish noong ika-7 ng Oktubre 2013.

Pinamunuan ng Obispo ng Pasig, Obp. Mylo Hubert Vergara ang pagbabasbas at pagpasok sa banal na Pintuan sa may kanang harapan, kasunod ang mga pari ng Diyosesis ng Pasig at mga paring naging bahagi ng kasaysayan ng parokya, ang Mayora ng Pasig at kanyang asawa, Mayor Maribel at Bobby Eusebio, Mons Romulo, Bgy. Captain Kaye dela Cruz, mga kagawad at konsehal, at mga pamayanan na maayos na lumahok sa makasaysayang pangyayaring ito.

Naidaos din ang pagkokorona sa naiayos na imahe ng Sto. Rosario na nakatayang naililok noong siglo ikalabingwalo.  Ang nagprusisyon ng korona ay ang pamilya ni Billy at Angie Francisco, PPC lay coordinator at ang tumulong sa Obispo sa pagkokorona ay si Mons Romulo.

Ang makasayasayang Taon ng Jubileo ay idineklara ni Papa Francisco noong ika-17 ng Abril 2013 bilang pagdiriwang din ng Taon ng Pananampalataya.

Sa homiliya ng mahal na Obispo, ipinaliwanag niya ang kahulugan ng pagpasok sa pintuan ng Jubileo.

“Manalig tayo sa Panginoong Hesukristo upang maunawaan natin, maisalamin, at panaligan ang Panginoon.  Bilang mga tagapagpahayag ni Hesus, pumasok tayo sa kanyang buhay,” anyaya ng Obispo.

Ipinaliwanag din niya ang kahalagahan ng Sto. Rosario batay sa liham apostolikang sinulat ni Bl. Pope John Paul II, ang Rosarium Virgines Mariae.

Ayon sa Santo Papa, may tatlong mahahalagang tingin ang mahal na birhen mula sa rosario na maaari ring maging pananaw sa buhay ng tao.

“May tingin na nangongonsyenya.  Sa kasalan, iniutos ni Maria na gawin ang sasabihin ng anak.  Kahit hindi pa panahon, sinunod ni Hesus ang kanyang utos," paliwanag ni Obp. Mylo.

Dagdag ng Obispo, "May tingin din ng hapis, tulad ng tingin ni Maria sa nagdurusang anak na nakapako sa krus...  Ikatlo at ayon kay Pope John Paul II, may tingin na nag-aalab sa Epiritu Santong tinanggap ng mga apostol at ng mahal na Birhen noong Penekostes."

Sa taon ng Jubileo, nagbigay hamon ang Obispo sa mga maninimba’t nakatira sa bgy. Rosario, “Lumago ba ang parokya?”

“May nakatutusok na tingin, nangongonsyensa.  Anong uri ng Jubileo ang magandang ipagdiwang, panlabas o panloob?  Ang tunay na pagdiriwang ay panloob,” paliwanag ng Obipo Mylo.

Dagdag pa niya, “Ang nagdurusang tingin ay sanhi ng lungkot sa pamilya dala na kawalan ng rispeto sa mga miyembro nito.  Ang maliliit din ay nababalewala.”

Ngunit nagbigay pag-asa ang Obispo sa pamamagitan ng tingin na nag-aalab. “Lumabas sa silid at ipalaganap ang Mabuting Balita sa isip, salita at gawa.”  

Inanyayahan din ng Mahal na Obispo na magbulay-bulay tulad ni Maria habang nakatitig sa iniluwal na si Hesus.

Ang makasaysayang ika-50 anibersaryo ng Simbahan ay inihanda ng Jubilee Fiesta Committee 2013 na pinamunuan nina Sis. Paz Gonzales at Virgie Umas-as at pinangalawahan nina Bro. Choi at Sis. Lailyn Areniego.

Si Fr. Lito Jopson, Kura Paroko ng Parokya ng Sto. Rosario de Pasig sa panahon ng Jubileo, ay nag-aanyaya sa lahat na bisitahin ang Parokya sa Taon ng Jubileo upang makatanggap ang mga bibisita ng indulhensya plenarya.

Nakatakdang isara ang Banal na Pintuan sa ika-7 ng Okbtubre 2014.

Maging saksi ng Panginoon! - Obp. Mylo

Sa panahon ng Jubileo ng Sto. Rosario de Pasig noong Okt. 30, 2013, binigyang diin ni Ob. Mylo Hubert Vergara, Obispo ng Pasig, ang pagiging saksi ni Kristo sa mga bagong kinumpilan sa parokya.

Umaabot sa 215 tao ang kinumpilan, pinaliwanag ng Obispo ang pagkakaiba ng binyag sa kumpil.

“Noong tayo ay bininyagan, tayo ay sanggol.  Ngunit ngayon, nauunawaan natin ang ating tatanggapin at pwede natin itong pangatawanan sa isip, salita at sa gawa,” paliwanag ng Obispo.

Hinamon din ng Obispo na maging aktibong saksi ang mga kabataan at magbigay patotoo sa simbahan.

“Maghahandog ang Espiritu Santo sa inyo upang bigyang lakas at maisakatuparan ang Mabuting Balita ni Kristo.

Huwag lang sana sa loob ng simbahan ang pagpapatotoo kundi sa buong buhay natin.  Saan man mapunta, maging saksi ng Panginoon lalo na sa hamon ng panahon ngayon,” atas ng Obispo Mylo.

Saturday, October 5, 2013

Jubilee Families of Sto. Rosario 2013

Sa pamamagitan ng katesismong ito ng Jubilee Families, ipagdasal po natin ang mga pamilyang papasok sa Jubilee Door nitong Okt. 7, 2013 sa Parokya ng Sto. Rosario de Pasig.

Mga minamahal kong mga Pamilya ng Sto. Rosario de Pasig,

   Isang magandang araw po sa inyong lahat!
   Nais po nating maging matagumpay ang pagdiriwang ng ating kapistahan ng Sto. Rosario de Pasig, dahil tunay na katangi-tangi po ang taong ito.  Isang beses lang po sa buhay natin mararanasan ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating Parokya.  Hindi lamang iyan; kasama rin po ang pagdiriwang ng Year of Faith at pinakamagandang balita sa lahat, nakatanggap po tayo ng dikreto mula sa Santo Papa upang maging daluyan ng indulhensya ang ating Parokya para sa mga bibisita sa ating simbahan sa loob ng isang taon (2013 – 2014).  Opo, ang ating Parokya ay magiging isang JUBILEE CHURCH na kung saan ang mga tao ay makatatanggap ng buo at bahagyang indulhensya at bendisyon mula sa Santo Papa sa pamamagitan ng ating Obispo Mylo Hubert Vergara!
   Dahil dito, napakapalad ang mga pamilyang hihirangin ng kanilang mga pamayanan upang kumatawan sa Parokya ng Sto. Rosario de Pasig nitong Jubilee Families of Sto. Rosario de Pasig 2013.
   ANO PO BA ANG JUBILEE FAMILIES OF STO. ROSARIO DE PASIG 2013?
   Una, ito po’y isa sa mga gawaing paghahanda sa pagdiriwang ng ating kapistahan, ngunit mas higit pa, kalahok ang mga pamilya sa napipintong  Jubilee Year sa ating Parokya na gagawaran ng pagbabasbas ng ating Santo Papa Francisco.
   Ikalawa, napakahalaga ng papel ng mga pamilya; sila ang bumubuo sa Simbahan.  Nakasulat sa Catechism of the Catholic Church: “‘The Christian family constitutes a specific revelation and realization of ecclesial communion, and for this reason it can and should be called a domestic church.’ It is a community of faith, hope, and charity; it assumes singular importance in the Church, as is evident in the New Testament.” (CCC, no. 2204)
   Ang mga pamayanan ay binubuo ng mga Kristiyanong pamilya.  Mahalaga na ialay natin ang lahat ng mga pamilya ng ating Parokya sa ating Panginoon lalo na ngayong Jubilee Year, isang panahon ng bagong simulain sa Simbahan.
   Mula sa Second Plenary Council of the Philippines, tinatawag po ang mga layko upang maging mga komunidad ng mga pamilya: “The Church is a people, a community, a family, in which Jesus Christ sets individuals in a new relationship to one another because of their relationship to Him in the Spirit.” (PCP II, no. 419)
   Kaya po, mga pamilya, hinihiling ko, tanggapin ninyong masaya sa inyong kalooban ang maging Official representative ng iyong pamayanan na siyang binubuo ng ating Parokya.  Nawa po’y walang kulang sa ating mga pamayanan nitong Taon ng Pananamapalataya at Jubileo sa ating Parokya.
   Ano po ang inaasahan sa inyo kung tatanggapin ang banal na atas na ito?
   1.  Una, maging tapat na mga kinatawan kayo ng Simbahan sa pagsulong ng mga programang Pastoral sa pamamagitan ng fundraising upang magawa ang Parish Pastoral Center na magiging kanlungan ng edukasyon at tulong sa ating mga kapatid na naghihirap at nangangailangan ng tulong dito sa ating Parokya.  Ngunit hindi po ito simpleng fundraising: ito’y po’y paghihikayat sa mga pamilya na lumahok tungo sa iisang adhikain – makatulong sa paglaganap ng Mabuting Balita at tumulong sa ikaliligtas ng ating kapwang naghihirap at salat sa biyaya ng buhay;
   2.  Maging saksi ng buong komunidad sa pamamagitan ng pagiging buhay na Kristiyanong Pamilya;
   3.  Makiisa sa ibang mga pamilya tungo sa pagiging buhay na Katolikong Simbahan dito sa Rosario.
   Ito naman po ang laang mga biyaya para sa mga lalahok na mga pamilya:
   1.  Kayo po ang unang tatanggap ng mga biyaya ng Jubilee Year at Papal Blessing sa pamamagitan ni Bishop Mylo;
   2.  Kayo po’y unang papasok sa Jubilee Door kasama ang inyong kawan at pamayanan coordinators at kanilang mga pamilya;
   3.  Ang inyong mismong kaloob ng inyong pamilya, ang pagtataya ng inyong panahon, talento, at kayamanan kasama ng suporta ng inyong pamayanan ay sapat na upang mag-umapaw ang biyaya ng Diyos sa inyong pamilya at sa ating parokya dahil malugod  kayong tumanggap ng gawaing ito.  At ito ang pinakadakilang biyayang matatanggap natin: ang maging instrumento ng Panginoon sa panahon ng Jubilee Year.
   Nawa’y ang Katekesis na ito para sa Pamilya ng Jubileo 2013 ay magdala sa atin upang makilala ang Diyos na nag-uumapaw ang pagmamahal sa tao kaya’t tayo’y may pamilya, komunidad, at pag-ibig.  At nawa’y maging simulain ang Jubilee Year na ito upang aktibong lumahok hindi lamang ang mga mapipiling pamilya, kundi lahat ng pamilya sa ating parokya sa mapagligtas na gawain ng Diyos!

   Sumasainyo nang lubos,

FR. JOSELITO JOPSON, Kura Paroko
Sto. Rosario de Pasig Parish

Ika-23 ng Hunyo 2013

Friday, October 4, 2013

Paano natin ihahanda ang buong Parokya sa Jubilee Year?

Ikatlo na po ito sa serye ng paghahanda ng buong Parokya para sa Taon ng Hubileo -  Patnugot


Paano natin ihahanda ang buong Parokya sa Jubilee Year ng Sto. Rosario de Pasig Parish?
   Una, kailangan maipaalam natin sa lahat ng mga pamilyang sakop ng parokya ang mga biyayang matatanggap sa panahon ng Jubileo.
   Ikalawa, mahalaga ring makuha ang kanilang commitment at tahasang ipahayag nila na nais nilang maging buhay na miyembro ng Parokya.  Sa pamamagitan ng 100% Total Parish Registration, sa kanilang lagda, ipahahayag nila na sila’y kasapi sa buhay na Simbahang itinatag ni Kristo at taglay rito ang kanilang paninindigang gawing buhay ang pagiging simbahan sa kanilang mga pamilya, munting kapitbahayan, kawan, pamayanan, hanggang sa buong Parokya.
   Dito mapapatunayan na sa pamamagitan ng pananalig, pagdadamayan at pagtutulungan na tutuparin natin ang tinagurian ni San Pablo na maging buhay na Katawan ni Kristo na nagkakaisa sa isip at damdamin, busog sa Salita ng Diyos at sa Eukaristiya, nagbabahaginan ng mga nakayanan para sa Diyos at sa kapwa.
   Ikatlo, kailangang sumang-ayon ang bawat isa na italaga ang sarili upang maging maaasahang Katiwala ng Panginoon at pangalagaan ang kanyang ubasan; ito’y ang paglilingkod sa ating Parokya.  Tandaan po natin, ang bawat miyembro ng simbahan ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon na gagawin natin ang kanyang kalooban at pamamahalaan natin ang mga kaloob niyang bigay upang maging mabunga ito at magpangalagaan ng kapakanan ng bawat miyembro ng pamilya, tungo sa ikapupuno ng buhay ng tao.
   Dito rin ay hinihiling na akapin natin ang KALOOB KATIWALA Program ng parokya sapagkat hindi lamang ito ating mga alay bilang pasasalamat sa Diyos, sagisag din nito ang Espiritu Santong dumadaloy sa bawat isa sa atin.
   Panghuli, lumahok po tayo sa mga gawaing pangsimbahan na nagdudulot ng biyaya para sa mga tao tungo sa ikaaangat ng buhay ng mga tao.  Sa pamamagitan nito, ang taon ng Jubileo sa ating Parokya ng Sto. Rosario de Pasig ay tunay na magiging taon ng pagpapala para sa ating lahat.    

Ano ang indulhensya?

NI FR. MICHAEL ORTEGA
Printed in Daloy, June - July 2013

Dahil magiging daluyan ng biyaya ang Sto. Rosario de Pasig Parish simula Oktubre 7, 2013 hanggang Okt. 7, 2014, minabuti na ilathala dito ang munting Katesismo ukol sa indulhensya - Editor


Ang kasalanan ay may dalawang epekto. Kapag malubha, sinisira nito ang ating kaugnayan sa Diyos, kaya’t inaalis nito sa atin ang buhay na walang hanggang (parusang walang hanggan). Ngunit pinahihina rin at sinasaktan ng lahat ng kasalanan ang ating kaugnayan sa Diyos at sa kapwa at sa pamayanan (parusang makalupa). Ang parehong parusang ito ay hindi ipinataw ng Diyos bagkus dumadaloy ito mula sa katangiang-likas ng kasalanan.
   Ang walang-hanggang parusa sa kasalanan ay naglalaho kapag ang bagabag sa ating pagkakasala ay pinatawad; at muli tayong nababalik sa pakikipag-isa sa Diyos. Subalit nananatili ang mga pinsalang temporal nito. Hinahamon tayong harapin ang mga epektong temporal na ito sa pamamagitan ng matiyagang pagbabata, pagsisikap, panalangin, at pagtanggap sa kamatayan bilang hangganan ng ating pantaong kalagayan sa lupa. Hinahamon tayong isantabi “ang dating pagkatao” na pinabubulok ng mandarayang pagnanasa, at “ang dapat makita sa iyo’y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan (Efeso 4:22-24).”
   Ngunit ipinagpapatuloy natin ang pagsisikap na ito bilang mga kaanib ng isang malawak na pakikipag-isa, ang Katawan ni Kristo, ang Simbahan. Ngayon ang Simbahan, bilang “pakikipag-isa ng mga banal” ay tumutulong sa mga kaanib nito sa pagkakaloob ng mga indulhensiya, ayon sa kapangyarihang italaga sa nangungumpisal ang bahagi ng kaban ng mga kapakinabangang tinamo ni Kristo at ng mga santo upang maibsan ang makalupang parusa para sa mga kasalanang napatawad na. Pinatawad ng lubusan (plenary indulgence) o bahagi lamang (partial indulgence) ang makalupang parusa para sa mga kasalanang napatawad na.
   Ang “kaban” ng Simbahan ay hindi katulad ng “kabuuan ng lahat ng mga kayamanang material na nilikom sa loob ng mga siglo, kundi ang walang-hanggan, at hindi maubos na kahalagahan ng mga kapakinabangang tinamo ni Kristo sa harap ng Diyos, alalaong baga’y, si Kristo ang Mananakop mismo na nag-alay ng ganap at nakaliligtas na sakripisyo ng pag-ibig para sa sanlibutan. “Kasama rin ang mga panalangin at mga mabuting gawa ng Mahal na Birheng Maria…nga banal, at lahat ng mga sumusunod sa yapak ni Kristo ang Panginoon at sa pamamagitan ng Kanyang mga grasya ay nabuhay nang banal sa pagtupad nila sa misyon na inihabilin ng Ama sa kanila. Sa ganitong paraan, naabot nila ang sariling kaligtasan at kasabay nito ang pagtulong sa pagliligtas ng kanilang mga kapatid sa pakikipag-isa ng Katawang MIstiko (Pablo VI, Indulgentiarum Doctrina, 5).

 Pinagkunan: Katekismo para sa Katolikong Pilipino 

Sunday, September 1, 2013

Katesismo sa Paghahanda para sa Jubilee Year sa Santo Rosario de Pasig, part 1

Upang maihanda ang mga parishioners at buong Parokya ng Sto. Rosario de Pasig sa nalalapit na Jubilee Year ng Parokya, inihahandog po ang Katesismong ito na magsisilbing liwanag sa bawat pamilya at Kristiyanong Pamayanan (BEC) upang matanggap ang nag-uumapaw na biyayang igagawad ng Inang Simbahan at upang maging instrumento ang bawat pamilyang kinasasakupan ng Parokya at maging daluyan tayong lahat ng biyaya para sa mga bibisita sa ating parokya.

   Ano ba ang nilalaman ng Dikreto ng Santo Papa Francisco ukol sa Jubilee Year?
   Naglabas ng pormal na dikreto ang Santo Papa Francisco na ang Parokya ng Sto. Rosario de Pasig ay maging isa sa mga Pilgrim Churches nitong Year of Faith (makikita po ito sa malaking tarpaulin sa labas ng simbahan) dahil sa nalalapit nitong ika-50 anibersaryo sa pagkakatatag ng Parokya.  Ilan sa mga binanggit sa dikreto ay ang mga sumusunod:
   Una, “In a spirit absolutely free from sinful inclinations…” ibig sabihin, kailangan pong maihanda ang buong parokya sa spiritual na pamamaraan, malaya sa kasalanan at kakulangan sa kaalaman ukol sa Taon ng Biyayang darating.  Iminumungkahi po nating bago dumating ang ika-7 ng Oktubre ay tumanggap po ng sakramento ng kumpisal ang mga parishioners at busugin sa turo at aral ang ibig sabihin ng pagiging isang “Jubilee Church” ang parokya.  Sa pamamagitan ng mga pamayanan at kawan, mailulunsad natin ang mga pagtuturo at pagbibigay ng impormasyon sa lahat ng mga parishioners na sakop ng Parokya.
   Ikalawa, igagawad ang “Papal blessing together with the plenary indulgence …” Ipaliliwanag po natin ang ibig sabihin ng indulhensya sa mga susunod na isyu ng ating parish bulletin.
   Ikatlo, maigagawad din po ang “Plenary indulgence for those who could not physically attend the sacred rites …” Ipaliliwanag din po natin ang mga kondisyon kung paano ito matatanggap ng mga kapatid na hindi makadalo sa Misa ng pagbabasbas dahil sila’y maysakit;
   Ikaapat, tinatawag ang lahat “to be prepared properly by works of piety, penitence, and mercy to increase faith, hope, and charity.”  Tinatawagan po natin ang lahat ng mga ministries sa Pagsamba, Edukasyon, Family and Life, Social Services and Development, Youth, at Media sa pamamagitan ng BEC upang magsilbing tagapagpalalim ng kaalaman ng mga parishioners ukol sa Taon ng Jubileo;
   Ikalima, “Participate in some sacred function …” Igagawad ang Papal Blessing sa oras ng Banal na Misa ng ika-8 ng umaga, ika-7 ng Oktubre na pamumunuan ni Obispo Mylo Hubert Vergara, Obispo ng Pasig;
   Ikaanim, “occupy themselves with pious reflections …” Sa bawat pagbisita sa Simbahan ng Sto. Rosario de Pasig, magnilay at manalangin;
   Ikapito, “conclude with the Lord’s Prayer, Creed, invocation to the Blessed Virgin Mary” bilang ilan sa mga kondisyon ng paggawad ng indulhensya plenarya.  Para naman po sa “partial indulgence, with contrite heart, works of mercy, penitence, or evangelization.”  At huli, “Priests provided with the proper faculties to hear confessions and give Holy Communion to the sick.”  
   Inaanyayahan po ang lahat ng aktibong miyembro ng Simbahang lumahok sa pagpapalalim ng kaalaamang ito ng Jubileo sa ating mga kapitbahayan.