Sunday, November 9, 2014

SRP donates to Caritas Manila

ROSARIO, PASIG CITY - The Parish of Sto. Rosario de Pasig donated to Caritas Manila a total of nineteen sacks, eighteen bags, and three boxes of apparel, footwear, and bags under Material Donation Receipt no. 6332 dated October 9, 2014 through the various donors of the parish.

Caritas Manila's Segunda Mana donations-in-kind help fund its pro-poor programs, primarily in providing educational assistance for poor but deserving youth to finish college through its Youth Servant Leadership and Education Program (YSLEP).  Currently, there are five thousand student beneficiaries in YSLEP.  

To know more about the programs of Caritas Manila, visit www.caritasmanila.org.ph or contact a Friend Raiser at 5639311 or 5640205, or email at donorcare@caritasmanila.org.ph.


Sunday, September 7, 2014

Katiwala (Stewardship) module

Friends in the ministries, organizations, and BEC pamayanans and kawans:

Please download this link on Stewardship and for this month of September and the next, allot time for every member to discuss this and how to apply this their own lives.

Let us make KATIWALA, KALOOB, AND B.E.C. a way of life!

Wednesday, August 27, 2014

SRP donates to Caritas Manila

The Sto. Rosario de Pasig Parish has donated to the Caritas Manila 4 sacks, 4 bags and 2 boxes of apparel, footwear, bags, and toys last July 17, 2014.

Caritas Manila's Segunda Mana Donations-in-Kind help fund its pro-poor programs primarily in providing educational assistance for poor but deserving youth to finish college through our Youth Servant Leadership and Education Program (YSLEP).  Currently, they have over 4,000 student beneficiaries in YSLEP.  The Segunda Mana donations enable Caritas to support 1,000 youth nationwide.

To know more about Caritas Manila's advocacy programs, log on to www.caritasmanila.org.ph or contact Friend R
aiser at 5639311.

To all our donors in the Parish, may God bless you a hundredfold!

Thursday, January 2, 2014

Taon ng Jubileo sa Sto. Rosario de Pasig, binuksan ni Obp. Mylo Vergara

ROSARIO, PASIG CITY, OCT. 7, 2013 - Masayang naipagdiwang ang pagbubukas ng taon ng Jubileo sa Sto. Rosario de Pasig Parish noong ika-7 ng Oktubre 2013.

Pinamunuan ng Obispo ng Pasig, Obp. Mylo Hubert Vergara ang pagbabasbas at pagpasok sa banal na Pintuan sa may kanang harapan, kasunod ang mga pari ng Diyosesis ng Pasig at mga paring naging bahagi ng kasaysayan ng parokya, ang Mayora ng Pasig at kanyang asawa, Mayor Maribel at Bobby Eusebio, Mons Romulo, Bgy. Captain Kaye dela Cruz, mga kagawad at konsehal, at mga pamayanan na maayos na lumahok sa makasaysayang pangyayaring ito.

Naidaos din ang pagkokorona sa naiayos na imahe ng Sto. Rosario na nakatayang naililok noong siglo ikalabingwalo.  Ang nagprusisyon ng korona ay ang pamilya ni Billy at Angie Francisco, PPC lay coordinator at ang tumulong sa Obispo sa pagkokorona ay si Mons Romulo.

Ang makasayasayang Taon ng Jubileo ay idineklara ni Papa Francisco noong ika-17 ng Abril 2013 bilang pagdiriwang din ng Taon ng Pananampalataya.

Sa homiliya ng mahal na Obispo, ipinaliwanag niya ang kahulugan ng pagpasok sa pintuan ng Jubileo.

“Manalig tayo sa Panginoong Hesukristo upang maunawaan natin, maisalamin, at panaligan ang Panginoon.  Bilang mga tagapagpahayag ni Hesus, pumasok tayo sa kanyang buhay,” anyaya ng Obispo.

Ipinaliwanag din niya ang kahalagahan ng Sto. Rosario batay sa liham apostolikang sinulat ni Bl. Pope John Paul II, ang Rosarium Virgines Mariae.

Ayon sa Santo Papa, may tatlong mahahalagang tingin ang mahal na birhen mula sa rosario na maaari ring maging pananaw sa buhay ng tao.

“May tingin na nangongonsyenya.  Sa kasalan, iniutos ni Maria na gawin ang sasabihin ng anak.  Kahit hindi pa panahon, sinunod ni Hesus ang kanyang utos," paliwanag ni Obp. Mylo.

Dagdag ng Obispo, "May tingin din ng hapis, tulad ng tingin ni Maria sa nagdurusang anak na nakapako sa krus...  Ikatlo at ayon kay Pope John Paul II, may tingin na nag-aalab sa Epiritu Santong tinanggap ng mga apostol at ng mahal na Birhen noong Penekostes."

Sa taon ng Jubileo, nagbigay hamon ang Obispo sa mga maninimba’t nakatira sa bgy. Rosario, “Lumago ba ang parokya?”

“May nakatutusok na tingin, nangongonsyensa.  Anong uri ng Jubileo ang magandang ipagdiwang, panlabas o panloob?  Ang tunay na pagdiriwang ay panloob,” paliwanag ng Obipo Mylo.

Dagdag pa niya, “Ang nagdurusang tingin ay sanhi ng lungkot sa pamilya dala na kawalan ng rispeto sa mga miyembro nito.  Ang maliliit din ay nababalewala.”

Ngunit nagbigay pag-asa ang Obispo sa pamamagitan ng tingin na nag-aalab. “Lumabas sa silid at ipalaganap ang Mabuting Balita sa isip, salita at gawa.”  

Inanyayahan din ng Mahal na Obispo na magbulay-bulay tulad ni Maria habang nakatitig sa iniluwal na si Hesus.

Ang makasaysayang ika-50 anibersaryo ng Simbahan ay inihanda ng Jubilee Fiesta Committee 2013 na pinamunuan nina Sis. Paz Gonzales at Virgie Umas-as at pinangalawahan nina Bro. Choi at Sis. Lailyn Areniego.

Si Fr. Lito Jopson, Kura Paroko ng Parokya ng Sto. Rosario de Pasig sa panahon ng Jubileo, ay nag-aanyaya sa lahat na bisitahin ang Parokya sa Taon ng Jubileo upang makatanggap ang mga bibisita ng indulhensya plenarya.

Nakatakdang isara ang Banal na Pintuan sa ika-7 ng Okbtubre 2014.

Maging saksi ng Panginoon! - Obp. Mylo

Sa panahon ng Jubileo ng Sto. Rosario de Pasig noong Okt. 30, 2013, binigyang diin ni Ob. Mylo Hubert Vergara, Obispo ng Pasig, ang pagiging saksi ni Kristo sa mga bagong kinumpilan sa parokya.

Umaabot sa 215 tao ang kinumpilan, pinaliwanag ng Obispo ang pagkakaiba ng binyag sa kumpil.

“Noong tayo ay bininyagan, tayo ay sanggol.  Ngunit ngayon, nauunawaan natin ang ating tatanggapin at pwede natin itong pangatawanan sa isip, salita at sa gawa,” paliwanag ng Obispo.

Hinamon din ng Obispo na maging aktibong saksi ang mga kabataan at magbigay patotoo sa simbahan.

“Maghahandog ang Espiritu Santo sa inyo upang bigyang lakas at maisakatuparan ang Mabuting Balita ni Kristo.

Huwag lang sana sa loob ng simbahan ang pagpapatotoo kundi sa buong buhay natin.  Saan man mapunta, maging saksi ng Panginoon lalo na sa hamon ng panahon ngayon,” atas ng Obispo Mylo.

Saturday, October 5, 2013

Jubilee Families of Sto. Rosario 2013

Sa pamamagitan ng katesismong ito ng Jubilee Families, ipagdasal po natin ang mga pamilyang papasok sa Jubilee Door nitong Okt. 7, 2013 sa Parokya ng Sto. Rosario de Pasig.

Mga minamahal kong mga Pamilya ng Sto. Rosario de Pasig,

   Isang magandang araw po sa inyong lahat!
   Nais po nating maging matagumpay ang pagdiriwang ng ating kapistahan ng Sto. Rosario de Pasig, dahil tunay na katangi-tangi po ang taong ito.  Isang beses lang po sa buhay natin mararanasan ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating Parokya.  Hindi lamang iyan; kasama rin po ang pagdiriwang ng Year of Faith at pinakamagandang balita sa lahat, nakatanggap po tayo ng dikreto mula sa Santo Papa upang maging daluyan ng indulhensya ang ating Parokya para sa mga bibisita sa ating simbahan sa loob ng isang taon (2013 – 2014).  Opo, ang ating Parokya ay magiging isang JUBILEE CHURCH na kung saan ang mga tao ay makatatanggap ng buo at bahagyang indulhensya at bendisyon mula sa Santo Papa sa pamamagitan ng ating Obispo Mylo Hubert Vergara!
   Dahil dito, napakapalad ang mga pamilyang hihirangin ng kanilang mga pamayanan upang kumatawan sa Parokya ng Sto. Rosario de Pasig nitong Jubilee Families of Sto. Rosario de Pasig 2013.
   ANO PO BA ANG JUBILEE FAMILIES OF STO. ROSARIO DE PASIG 2013?
   Una, ito po’y isa sa mga gawaing paghahanda sa pagdiriwang ng ating kapistahan, ngunit mas higit pa, kalahok ang mga pamilya sa napipintong  Jubilee Year sa ating Parokya na gagawaran ng pagbabasbas ng ating Santo Papa Francisco.
   Ikalawa, napakahalaga ng papel ng mga pamilya; sila ang bumubuo sa Simbahan.  Nakasulat sa Catechism of the Catholic Church: “‘The Christian family constitutes a specific revelation and realization of ecclesial communion, and for this reason it can and should be called a domestic church.’ It is a community of faith, hope, and charity; it assumes singular importance in the Church, as is evident in the New Testament.” (CCC, no. 2204)
   Ang mga pamayanan ay binubuo ng mga Kristiyanong pamilya.  Mahalaga na ialay natin ang lahat ng mga pamilya ng ating Parokya sa ating Panginoon lalo na ngayong Jubilee Year, isang panahon ng bagong simulain sa Simbahan.
   Mula sa Second Plenary Council of the Philippines, tinatawag po ang mga layko upang maging mga komunidad ng mga pamilya: “The Church is a people, a community, a family, in which Jesus Christ sets individuals in a new relationship to one another because of their relationship to Him in the Spirit.” (PCP II, no. 419)
   Kaya po, mga pamilya, hinihiling ko, tanggapin ninyong masaya sa inyong kalooban ang maging Official representative ng iyong pamayanan na siyang binubuo ng ating Parokya.  Nawa po’y walang kulang sa ating mga pamayanan nitong Taon ng Pananamapalataya at Jubileo sa ating Parokya.
   Ano po ang inaasahan sa inyo kung tatanggapin ang banal na atas na ito?
   1.  Una, maging tapat na mga kinatawan kayo ng Simbahan sa pagsulong ng mga programang Pastoral sa pamamagitan ng fundraising upang magawa ang Parish Pastoral Center na magiging kanlungan ng edukasyon at tulong sa ating mga kapatid na naghihirap at nangangailangan ng tulong dito sa ating Parokya.  Ngunit hindi po ito simpleng fundraising: ito’y po’y paghihikayat sa mga pamilya na lumahok tungo sa iisang adhikain – makatulong sa paglaganap ng Mabuting Balita at tumulong sa ikaliligtas ng ating kapwang naghihirap at salat sa biyaya ng buhay;
   2.  Maging saksi ng buong komunidad sa pamamagitan ng pagiging buhay na Kristiyanong Pamilya;
   3.  Makiisa sa ibang mga pamilya tungo sa pagiging buhay na Katolikong Simbahan dito sa Rosario.
   Ito naman po ang laang mga biyaya para sa mga lalahok na mga pamilya:
   1.  Kayo po ang unang tatanggap ng mga biyaya ng Jubilee Year at Papal Blessing sa pamamagitan ni Bishop Mylo;
   2.  Kayo po’y unang papasok sa Jubilee Door kasama ang inyong kawan at pamayanan coordinators at kanilang mga pamilya;
   3.  Ang inyong mismong kaloob ng inyong pamilya, ang pagtataya ng inyong panahon, talento, at kayamanan kasama ng suporta ng inyong pamayanan ay sapat na upang mag-umapaw ang biyaya ng Diyos sa inyong pamilya at sa ating parokya dahil malugod  kayong tumanggap ng gawaing ito.  At ito ang pinakadakilang biyayang matatanggap natin: ang maging instrumento ng Panginoon sa panahon ng Jubilee Year.
   Nawa’y ang Katekesis na ito para sa Pamilya ng Jubileo 2013 ay magdala sa atin upang makilala ang Diyos na nag-uumapaw ang pagmamahal sa tao kaya’t tayo’y may pamilya, komunidad, at pag-ibig.  At nawa’y maging simulain ang Jubilee Year na ito upang aktibong lumahok hindi lamang ang mga mapipiling pamilya, kundi lahat ng pamilya sa ating parokya sa mapagligtas na gawain ng Diyos!

   Sumasainyo nang lubos,

FR. JOSELITO JOPSON, Kura Paroko
Sto. Rosario de Pasig Parish

Ika-23 ng Hunyo 2013